Uchwała Nr 72/XX/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 września 2009 roku

dotycząca: uchwały Nr XXXVII/255/2009 Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na 2009 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXXVII/255/2009 Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na 2009 rok w części dotyczącej § 6 badanej uchwały z powodu rozdysponowania przez organ stanowiący kwoty rezerwy celowej w wysokości 30.000 zł, czym naruszono art. 173 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie, z którymi rezerwami budżetu gminy dysponuje organ wykonawczy gminy.

 

Uchwała Nr 73/XX/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  24  września 2009 roku

 

dotycząca: zarządzenia Nr 118/2009 Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr XXXVII/255/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na 2009 rok, zmian w układzie wykonawczym do budżetu Miasta Wojkowice na rok 2009 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2009.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Nr 118/2009 Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr XXXVII/255/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na 2009 rok, zmian w układzie wykonawczym do budżetu Miasta Wojkowice na rok 2009 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2009 w części dotyczącej zmian planu wydatków w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”, § 6800 – „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”, dokonanej na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XXXVII/255/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na 2009 rok, w której organ stanowiący rozdysponował celową w wysokości 30.000 zł, czym naruszono art. 173 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którymi rezerwami budżetu gminy dysponuje organ wykonawczy gminy.