Uchwała Nr 94/XXII/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 października 2009 roku

 

w sprawie: uchwały Nr 169/XXVI/2009 Rady Gminy Irządze z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę krótkoterminowego kredytu w ramach rachunku bieżącego na pokrycie niedoboru budżetu występującego w ciągu 2009 r.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 169/XXVI/2009 Rady Gminy Irządze z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę krótkoterminowego kredytu w ramach rachunku bieżącego na pokrycie niedoboru budżetu występującego w ciągu 2009r. z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) poprzez postanowienie o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego w wysokości 160.000,00 zł. czym przekroczono kompetencje rady gminy dotyczące ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym.