Uchwała Nr 106/XXV/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 grudnia 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XL/565/09 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XL/565/09 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok, polegające na naruszeniu przepisów art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej na terenie SAG w Zawierciu” o kwotę 1.339.500,00 zł, czym nie zostały zapewnione środki w budżecie na realizację tego zadania.

 

Uchwała Nr 107/XXV/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 grudnia 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XL/569/09 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XL/569/09 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok, polegające na naruszeniu przepisów art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na zadania:

- rozwój infrastruktury komunikacji publicznej w Zawierciu poprzez zakup i wdrożenie do eksploatacji autobusów z silnikiem EURO-4 w wysokości 50.000,00 zł,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów w Zawierciu poprzez nowe inwestycje – II etap w wysokości 80.000,00 zł,

czym nie zostały zapewnione środki w budżecie na realizację ww. zadań.