Uchwała Nr 120/XXVII/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 grudnia 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LVII/940/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w części dotyczącej § 4 uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LVII/940/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2009 rok z powodu istotnego naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez upoważnienie Prezydenta Miasta Mysłowice do samodzielnego zaciągnięcia pożyczki długoterminowej „do kwoty 510.000 zł”, mimo że zgodnie z cytowanym przepisem zaciąganie długoterminowych pożyczek należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego.