Na III posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 4 lutego 2010 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:


- uchwały Rady Miejskiej w Krzanowicach Nr XXXIV/295/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Krzanowice na 2010 rok,

- uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LXI/958/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2010 rok,

- uchwały Rady Miejskiej Będzina Nr XLVIII/891/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Będzina na 2010 rok,

- uchwały Rady Gminy Goczałkowice – Zdrój Nr XXXVI/253/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2010,

- uchwały Rady Gminy Kornowac Nr XXXVI/199/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010,

- uchwały Rady Miasta Żory Nr 464/XLIII/10 z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie poręczenia zobowiązań wynikających z zaciągnięcia kredytu i udzielenia zabezpieczeń,

- uchwały Rady Miasta Żory Nr 465/XLIII/10 z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Żory dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

- uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XLVI/433/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne,

- zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr BA/302/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Miasta Chorzów na 2009 rok w związku z wykonaniem uchwały Rady Miasta Chorzów XLIV/843/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta Chorzów na rok 2009 oraz aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Chorzów na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXII/560/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 8.01.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chorzów na rok 2009,

- uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XLI/403/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok,

- uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr XLII/293/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2010,

- uchwały Rady Gminy Marklowice Nr XXXIX/220/10 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na realizację Projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”,

- uchwały Rady Gminy Marklowice Nr XXXIX/221/10 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na realizację Projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”,

- uchwały Rady Gminy Marklowice Nr XXXIX/222/10 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Marklowice.