Uchwała Nr 21/II/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2010 roku

 

dotycząca: uchwały Nr XXXVIII/163/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta Imielin na 2010 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXVIII/163/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta Imielin na 2010 rok z powodu zaplanowania w wydatkach budżetu miasta (tabela nr 4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki, wydatków bieżących jednostek budżetowych w wysokości 140.000 zł, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 6.000 zł, oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 134.000 zł, czym naruszono art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 18 ust 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) poprzez nieprawidłowe finansowanie gminnej biblioteki publicznej.

 

Uchwała Nr 22/II/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2010 roku

 

dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 274/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok w związku ze zmianą przeznaczenia rezerwy celowej na rezerwę ogólną.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 274/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok polegające na likwidacji rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, czym naruszono art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 23/II/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2010 roku

 

dotycząca: uchwały Nr XLIV/843/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta Chorzów na rok 2009 oraz aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Chorzów na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXII/560/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 8.01.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chorzów na rok 2009. 

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XLIV/843/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta Chorzów na rok 2009 oraz aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Chorzów na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXII/560/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 8.01.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chorzów na rok 2009, polegające na zmniejszeniu dochodów budżetowych i zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 87.840 zł bez wskazania źródeł pokrycia powstałego deficytu, czym naruszono przepisy art. 168 ust. 1 i art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez uchwalenie zmian powodujących niezrównoważenie budżetu gminy.

 

Uchwała Nr 24/II/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2010 roku

 

dotycząca: Uchwały budżetowej Powiatu Będzińskiego na rok 2010 Nr XXIX/390/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 17 grudnia 2009 r.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale budżetowej Powiatu Będzińskiego na rok 2010 Nr XXIX/390/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. z powodu:

1) - uchwalenia rezerwy celowej na:

            - przebudowę ciągu dróg powiatowych - Miasto Będzin etap II, zadanie współfinansowane środkami Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 163.800 zł,

            - modernizację ul. Małobądzkiej w Będzinie – II etap względnie inne prace na drogach i infrastrukturze towarzyszącej w wysokości 1.100.000 zł,

            - modernizację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w budynku Szpitala
w Będzinie względnie dofinansowanie projektów doposażenia medycznego w PZ ZOZ w Będzinie /budowa bloku operacyjnego, zakup mammotomu/ w wysokości 1.100.000 zł,
czyli na zadania, które imiennie ujęte zostały w załącznikach Nr 7 (Limity wydatków na „Wieloletnie Programy Inwestycyjne) i Nr 8 (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) do uchwały budżetowej,

czym naruszono w sposób istotny art. 222 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) poprzez utworzenie rezerwy na zadania, których klasyfikacja wydatków jest możliwa do ustalenia.

 

Uchwała Nr 25/II/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2010 roku

 

dotycząca: zarządzenia Nr 146/2009 Wójta Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2009 r. oraz w układzie wykonawczym do uchwały Rady Gminy Kobiór nr XXIV/166/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2009 r. 

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w Zarządzeniu Nr 146/2009 Wójta Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2009 r. oraz w układzie wykonawczym do uchwały Rady Gminy Kobiór nr XXIV/166/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2009 r., polegające na dokonaniu zmiany w układzie wykonawczym dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola, poprzez przeniesienie planu z paragrafów 2008 i 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej do paragrafów 6208 i 6209 – Dotacje rozwojowe, czym naruszono przepisy art. 186 ust. 1 pkt 1 w związku z  art. 188  ust. 1 pkt 1 i art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez zmianę układu wykonawczego bez wcześniej dokonanej zmiany budżetu polegającej na przeniesieniu środków z dochodów bieżących do dochodów majątkowych.

Uchwała Nr 38/II/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2010 roku

 

w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/45/2/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/45/2/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok polegające na podwójnym ujęciu w tabeli Nr VII uchwały budżetowej wydatków zarówno w grupach:

- dotacje na zadania bieżące,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,

- wydatki na obsługę długu,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,

jak i w grupie wydatków na realizację statutowych zadań jednostek budżetowych, co jest niezgodne z art. 236 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).