Uchwała Nr 42/III/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 lutego 2010 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LXI/958/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2010 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Mysłowice Nr LXI/958/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2010 rok polegające na:

 

1)   ustaleniu kwoty rezerwy ogólnej w wysokości 100.000 zł, tj. 0,04% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, czym naruszono art. 222 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zgodnie z którym

w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu,

2)    ustaleniu wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na łączną kwotę 855.338 zł, tj. niższą od planu dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, określonego na kwotę 1.200.000 zł, czym naruszono postanowienia art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), zgodnie z którym dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele,

 

3)   błędnym określeniu limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych poprzez ujęcie w § 2 pkt d uchwały kwoty 9.856.062 zł z przeznaczeniem: „na ewentualną spłatę należności z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości 9.856.062 zł dla SP ZOZ Szp. Nr 2 (2.511.000 zł) oraz MPWiK w M-cach (1.878.364 zł i 5.466.698 zł)”, czym naruszono postanowienia art. 89 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe wyłącznie na:

3    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

3    finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

3    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek

3    wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej,

 

4)   udzieleniu w § 5 pkt 6 uchwały upoważnienia dla Prezydenta Miasta Mysłowice, do samodzielnego zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 9.856.062 zł, w sytuacji gdy planowany deficyt budżetu Miasta Mysłowice, określony w § 1 pkt 3 uchwały budżetowej wynosi 1.470.786 zł. Działaniem takim naruszono postanowienia art. 212 ust 2  pkt 1 w związku z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zgodnie z którymi w uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

 

5)   zaplanowaniu, w § 9 uchwały oraz w załączniku Nr 3 – „Plan dochodów i przychodów budżetu Miasta Mysłowice na 2010 rok wg źródeł powstania” i załączniku Nr 4 – „Dochody i przychody budżetu Miasta Mysłowice na 2010 rok (wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania”, w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kwoty dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 19.000 zł, w sytuacji gdy Rada Miasta Mysłowice nie podjęła uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 r. Zaplanowanie dochodu z tego źródła naruszyło postanowienia art. 254 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Stosownie do postanowień wskazanego przepisu ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów. W myśl przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, a podjęcie takiej uchwały uzasadniałoby ujęcie w planie dochodów wpływów z tego źródła,

 

6)   przyjęciu  załącznika Nr 16 „Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne”, w którym: 
- ujęto wewnętrznie sprzeczne dane dotyczące okresu realizacji programów, oraz zaplanowano wydatki na uruchomione programy w kwotach uniemożliwiających ich terminowe zakończenie,

- nie wskazano jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację lub koordynujących wykonywanie programu, projektu lub zadania, co dotyczy wszystkich projektów ujętych w załączniku.

Działaniem takim naruszono przepis art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). Stosownie do postanowień wskazanego przepisu ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa może określać, oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujmowane
w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej. Załącznik taki zawiera m.in. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie programu, projektu lub zadania, okres realizacji i łączne nakłady finansowe. Kolejne uchwały budżetowe określają nakłady na uruchomiony program, projekt lub zadanie, o których mowa w ust. 1, w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie, a zmiana kwot wydatków na realizację programu, projektu lub zadania, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej ich wykonywanie,

 

7)   przyjęciu załączników w których zawarto sprzeczne ze sobą dane, poprzez  określenie
w załączniku Nr 15 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” wydatków na 2010 rok w wysokości nieodpowiadającej planowanym wydatkom budżetu, określonym w § 11 uchwały
budżetowej oraz załączniku Nr 12 – Plan wydatków i rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2010 rok. Działaniem takim naruszono art. 236 ust. 3 pkt 4 i art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),

 

8)   zaplanowaniu, w § 12 pkt 3 uchwały oraz w załączniku Nr 11 „Plan wydatków z tytułu realizacji zadań w ramach porozumień (umów) między jst budżetu Miasta Mysłowice oraz administracji rządowej na 2010 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”, w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 - Cmentarze, kwoty 8.500 zł, przy jednoczesnym zaplanowaniu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 10.000 zł. Działaniem takim naruszono art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust.1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w myśl których wojewoda może w drodze porozumienia powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, zaś dotacjami celowymi są środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

udzieleniu w § 5 pkt 1 uchwały upoważnienia dla Prezydenta Miasta Mysłowice do „dokonywania zmian w planie wydatków wyłącznie w obrębie rozdziałów, do kwoty 10.000 zł jeden raz w każdym rozdziale, w okresie między sesjami zwyczajnymi Rady Miasta, tzn. z zatwierdzonymi w rocznym planie sesji, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych, dotacji oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych”, tj. udzielenia upoważnienia ograniczającego ustawowe kompetencje organu wykonawczego wynikające z art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w myśl którego w toku wykonywania budżetu, zarząd może dokonywać zmian planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Uchwała Nr 43/III/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 lutego 2010 roku

 

dotycz±ca: uchwały nr XLVIII/ 891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2010 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenia prawa w uchwale Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2010 rok z powodu:

1) upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina, w § 12 punkt 2 tiret trzecie uchwały,
do zaci±gania zobowi±zań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ci±gło¶ci działania jednostki i z których wynikaj±ce płatno¶ci wykraczaj± poza rok budżetowy, czym naruszono w sposób istotny art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj±ce ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) poprzez upoważnienie Prezydenta pozostaj±ce w sprzeczno¶ci z obowi±zuj±cym w 2010 r. art. 184 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.),

2) upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina, w § 12 punkt 4 tiret drugie, trzecie, czwarte uchwały, do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

- zaci±gania zobowi±zań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ci±gło¶ci działania jednostki i z których wynikaj±ce płatno¶ci wykraczaj± poza rok budżetowy,

- zaci±gania zobowi±zań na programy i projekty realizowane ze ¶rodków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych ¶rodków zagranicznych oraz na zadania wynikaj±ce z kontraktów wojewódzkich do wysoko¶ci okre¶lonej w zał±czniku nr 1 do niniejszej uchwały,

- zaci±gania zobowi±zań na finansowanie wydatków okre¶lonych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne do wysoko¶ci okre¶lonej w zał±czniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj±ce ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), poprzez upoważnienie Prezydenta Miasta Będzina do przekazania kierownikom jednostek powyższych uprawnień z naruszeniem obowi±zuj±cego w 2010 r. art. 184 ust. 1 pkt 10 lit. b (dotyczy tiret drugie) i lit. a (dotyczy tiret trzecie i czwarte) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.).

3) zaplanowania w wydatkach bież±cych budżetu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacji celowych dla Powiatu Będzińskiego przekazywanych na podstawie porozumienia, na pokrycie kosztów wyżywienia wychowanków (mieszkańców Będzina) O¶rodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w kwocie 57.340 zł oraz na pokrycie kosztów wyżywienia osób z terenu Będzina przebywaj±cych w O¶rodku Interwencji Kryzysowej w kwocie 4.000 zł. Działaniem takim  naruszono art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w zwi±zku z art. 19 pkt 4, pkt 5 i pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1326 z póĽn. zm.), poprzez zaplanowanie wydatku na zadanie będ±ce w ¶wietle art. 19 pkt 4, pkt 5 i pkt 12 ustawy o pomocy społecznej zadaniem własnym powiatu.

 

Uchwała Nr 44/III/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 lutego 2010 roku

 

dotycz±ca: zarz±dzenia Nr BA/302/09 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Miasta Chorzów na 2009 rok w zwi±zku z wykonaniem uchwały Rady Miasta Chorzów XLIV/843/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta Chorzów na rok 2009 oraz aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Chorzów na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowi±cego zał±cznik nr 6 do uchwały Nr XXXII/560/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 8.01.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chorzów na rok 2009. 

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarz±dzeniu Nr BA/302/09 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Miasta Chorzów na 2009 rok w zwi±zku z wykonaniem uchwały Rady Miasta Chorzów XLIV/843/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta Chorzów na rok 2009 oraz aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Chorzów na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowi±cego zał±cznik nr 6 do uchwały Nr XXXII/560/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 8.01.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chorzów na rok 2009 polegaj±ce na zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 87.840 zł, w tym w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 87.840 zł, tj. w sposób odmienny od postanowień Rady Miasta, która zwiększyła wydatki w tym dziale i rozdziale.  

Działaniem takim naruszono przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz±dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 z póĽn. zm.) oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.) poprzez naruszenie wył±cznej kompetencji organu stanowi±cego do uchwalania budżetu i jego zmian oraz niezgodno¶ć układu wykonawczego wydatków z dokonan± wcze¶niej zmian± planu wydatków budżetu.

 

Uchwała Nr 45/III/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 lutego 2010 roku

 

dotycz±ca: uchwały Nr XLI/403/09 Rady Miejskiej Wodzisławia ¦l±skiego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia ¦l±skiego na 2010 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XLI/403/09 Rady Miejskiej Wodzisławia ¦l±skiego z dnia 29 grudnia 2009 roku  w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia ¦l±skiego na 2010 rok z powodu nieprawidłowej klasyfikacji wydatków przypadaj±cych do spłaty w 2010 r.  z tytułu poręczeń i gwarancji  udzielonych przez Miasto Wodzisław ¦l±ski, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów warto¶ciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorz±du terytorialnego zamiast w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorz±du terytorialnego, czym naruszono  przepis § 1 pkt 2 rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz ¶rodków pochodz±cych ze Ľródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z   póĽn. zm.) poprzez błędn± klasyfikację potencjalnych wydatków wynikaj±cych z udzielonych przez  jednostkę samorz±du terytorialnego poręczeń.

 

Uchwała Nr 46/III/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 lutego 2010 roku

 

dotycz±ca: Uchwały Nr XXXIX/220/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki z WFO¦iGW zaci±gniętej przez Przedsiębiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji Spółka z o.o. na realizację Projektu "Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ¶cieków Karkoszka II w Wodzisławiu ¦l±skim".

 

Stwierdza się nieważno¶ć w cało¶ci uchwały Nr XXXIX/220/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki z WFO¦iGW zaci±gniętej przez Przedsiębiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji Spółka z o.o. na realizację Projektu "Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ¶cieków Karkoszka II w Wodzisławiu ¦l±skim" z powodu istotnego naruszenia art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) poprzez udzielenie poręczenia pożyczki zaci±gniętej przez Przedsiębiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji Spółka z o. o.  w kwocie do 2.185.380 zł w sytuacji gdy nie została okre¶lona w uchwale budżetowej ł±czna kwota poręczeń i gwarancji.

 

Uchwała Nr 47/III/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 lutego 2010 roku

 

dotycz±ca: Uchwały Nr XXXIX/221/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty kredytu zaci±gniętego przez Przedsiębiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji Spółka z o.o. na realizację Projektu "Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ¶cieków Karkoszka II w Wodzisławiu ¦l±skim".

 

Stwierdza się nieważno¶ć w cało¶ci uchwały Nr XXXIX/221/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty kredytu zaci±gniętego przez Przedsiębiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji Spółka z o.o. na realizację Projektu "Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ¶cieków Karkoszka II w Wodzisławiu ¦l±skim" z powodu istotnego naruszenia art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) poprzez udzielenie poręczenia pożyczki zaci±gniętej przez Przedsiębiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji Spółka z o. o. w kwocie do 4.747.191 zł w sytuacji gdy nie została okre¶lona w uchwale budżetowej ł±czna kwota poręczeń i gwarancji.

 

Uchwała Nr 48/III/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 lutego 2010 roku

 

dotycz±ca: uchwały Nr XXXIX/222/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Marklowice.

 

Stwierdza się nieważno¶ć w cało¶ci uchwały Rady Gminy Marklowice Nr XXXIX/222/10 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Marklowice z powodu:

- ustalenia w § 10 pkt 7-9 uchwały zawarto¶ci zał±czników dotycz±cych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Marklowice bez podziału na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych, czym naruszono art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) poprzez niezgodne z ustaw± okre¶lenie kształtu zał±cznika dotycz±cego dotacji,

- okre¶lenia w § 11 tiret pi±ty możliwego do zawarcia w projekcie uchwały budżetowej upoważnienia dla Wójta Gminy do zaci±gania zobowi±zań na finansowanie wydatków wynikaj±cych z umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ci±gło¶ci działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym, czym naruszono art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez umożliwienie umieszczenia w uchwale budżetowej upoważnienia, które zgodnie z ustaw± może zawierać uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej a nie uchwała budżetowa,

- postanowienia w § 12 pkt 3 uchwały o obowi±zku przedkładania przez Wójta Gminy projektów planów zadań rzeczowych ujętych w planie budżetu poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz zestawienia pomocniczego do projektu wydatków budżetu wył±cznie Radzie Gminy, czym naruszono art. 238 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez pominięcie ustawowego obowi±zku przedkładania regionalnej izbie obrachunkowej wraz z projektem uchwały budżetowej tych samych materiałów co organowi stanowi±cemu jednostki samorz±du terytorialnego,

- postanowienia w § 17 o obowi±zku sporz±dzenia przez Wójta Gminy, w terminie 21 dni po uchwaleniu budżetu, zbiorczego planu finansowego budżetu Gminy na podstawie planów jednostkowych jednostek organizacyjnych, czym naruszono art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, poprzez nałożenie na Wójta Gminy obowi±zku nieprzewidzianego ustaw±,

- zobowi±zania w § 2 pkt 4-6 i § 5 uchwały podmiotów zewnętrznych dla jednostki samorz±du terytorialnego, do przedstawienia Wójtowi Gminy materiałów oraz wniosków dotycz±cych planowanych na rok budżetowy projektów, które stanowić będ± podstawę ujęcia w budżecie Gminy ¶rodków, czym naruszono przepisy art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez ustalenie innego niż ustawowy tryb zlecania zadań publicznych zwi±zanych z realizacj± zadań jednostki samorz±du terytorialnego.