Uchwała Nr  59/V/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 lutego 2010 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Kamienicy Polskiej Nr 194/XXVI/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Kamienica Polska na 2010 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy w Kamienicy Polskiej Nr 194/XXVI/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Kamienica Polska na 2010 rok polegające na naruszeniu przepisów:

- art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), poprzez zaniechanie ustalenia limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów związanych z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), poprzez zaniechanie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Uchwała Nr 61/V/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 lutego 2010 roku

 

dotycząca: uchwały nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2010 rok.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2010 rok w części obejmującej :

 

1/ upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina, w § 12 punkt 4 tiret trzecie i czwarte uchwały, do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

- zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Upoważnienia takie naruszają w sposób istotny art. 184 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),

2/ zaplanowane w wydatkach bieżących budżetu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacje celowe dla Powiatu Będzińskiego przekazywane na podstawie porozumienia, na pokrycie kosztów wyżywienia wychowanków (mieszkańców Będzina) Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w kwocie 57.340 zł oraz na pokrycie kosztów wyżywienia osób z terenu Będzina przebywających w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w kwocie 4.000 zł. Działaniem takim naruszono art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 19 pkt 4, pkt 5 i pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1326 z późn. zm.), poprzez zaplanowanie wydatku na zadanie będące w świetle art. 19 pkt 4, pkt 5 i pkt 12 ustawy o pomocy społecznej zadaniem własnym powiatu.

 

Uchwała Nr  63/V/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 lutego 2010 roku

 

dotycząca: ustalenia budżetu Gminy Dąbrowa Zielona na 2010 rok.

 

Ustala się budżet Gminy Dąbrowa Zielona na 2010 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.