Na VII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 18 marca 2010 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:


- uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XLIX/668/10 z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych ze środków budżetu Gminy Zabrze pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska