Uchwała Nr 84/VIII/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  30 marca  2010 roku

dotycząca: uchwały  Nr XLVI/865/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Chorzów na 2010 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w § 1 uchwały Nr XLVI/865/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Chorzów na 2010 rok polegające na:

- braku wyodrębnienia w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej planowanych kwot wydatków bieżących i wydatków majątkowych, czym naruszono art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) poprzez niezachowanie ustawowej szczegółowości planu wydatków,

- zwiększeniu w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe planu wydatków o kwotę 1.030.525 zł bez wcześniejszego określenia rodzaju rezerwy (ogólnej czy celowej) tworzonej z tych środków, czym naruszono art. 222 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez niedopełnienie ustawowego obowiązku wskazania rodzaju rezerwy tworzonej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

 

Uchwała Nr 85/VIII/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 marca 2010 roku

 

dotycząca: uchwały Nr XXVIII/293/2010 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 3 marca  2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy  na  2010 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXVIII/293/2010 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok, w części dotyczącej wprowadzenia do budżetu środków zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.011.045 zł i zaplanowania wydatków w kwocie 6.000 zł, czym naruszono art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) poprzez zaplanowanie wydatków w kwocie niższej niż wprowadzona kwota dochodów.