Na XII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 kwietnia 2010 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:


- uchwały Rady Powiatu w Lublińcu Nr 594/XXXIX/2010 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu Powiatu Lublinieckiego na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

- uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVII/290/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Łaz do podjęcia zobowiązania w latach 2010-2015 w zakresie finansowania inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy ul. Topolowej w Łazach – parking i droga łącząca ul. Topolową z ul. Wiejską. Etap I.