Uchwała Nr 128/XIV/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 maja 2010 roku

 

dotycząca:     uchwały Nr 483/L/2010 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

           

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr 483/L/2010 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – w części dotyczącej zwiększenia wydatków budżetowych w dziale 600 Transport i Łączność o kwotę 192.800 zł. w celu dofinansowania przebudowy drogi gminnej nienależącej do zadań ochrony środowiska z powodu przeznaczenia na ten cel dochodów budżetowych pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska oraz z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co było niezgodne z przepisami:

a)      art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, w myśl którego do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

b)      art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), zgodnie z którym środki pochodzące z likwidacji gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przekazywane na dochody budżetowe, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1, pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, przy czym art. 400a ust. 1 tej ustawy nie dotyczy budowy (przebudowy) dróg.

 

Uchwała Nr 130/XIV/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 maja 2010 roku

 

dotycząca: Uchwały Nr XXXV/274/10 Rady Gminy Chybie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Stwierdza się nieważność w całości Uchwały Nr XXXV/274/10 Rady Gminy Chybie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z powodu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 7.725.687 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie – etap I zadanie

 

Uchwała Nr 131/XIV/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 maja 2010 roku

 

w sprawie uchwały Rady Powiatu Będzińskiego Nr XXXIII/468/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania dotacji celowej Gminie Bobrowniki na realizację zadania należącego do właściwości Powiatu Będzińskiego z zakresu powiatowych dróg publicznych oraz zmian w budżecie Powiatu Będzińskiego na 2010 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Powiatu Będzińskiego Nr XXXIII/468/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania dotacji celowej Gminie Bobrowniki na realizację zadania należącego do właściwości Powiatu Będzińskiego z zakresu powiatowych dróg publicznych oraz zmian w budżecie Powiatu Będzińskiego na 2010 rok, polegające na przyznaniu dotacji bez dokonania jednoczesnej zmiany załącznika do uchwały budżetowej dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, co jest niezgodne z art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).