Uchwała Nr 153/XIX/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 11 sierpnia 2010  roku

 

dotycząca: uchwały Nr XLIII/27/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2010 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XLIII/27/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na  2010 rok z powodu rozdysponowania przez organ stanowiący kwoty rezerwy ogólnej w wysokości 11.200 zł, czym naruszono art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zgodnie, z którymi rezerwami budżetu gminy dysponuje organ wykonawczy gminy.