Uchwała Nr  92/XVIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 maja 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta i Gminy w ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego. 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta i Gminy w ...Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego z powodu jej podjęcia w sytuacji, gdy utworzenie środka specjalnego z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg wynika z art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Powyższą uchwałą naruszono więc art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w związku z art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr  93/XVIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 maja 2004 roku

 

dotycząca:   uchwały Rady Miejskiej w ... Nr ... z dnia ... 2004  roku w sprawie uchylenia uchwały Nr ... Rady Miejskiej w ... z dnia ... 2003 roku w sprawie zwolnień z podatku rolnego.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr ... Rady Miejskiej w ... z dnia ... 2003 roku w sprawie zwolnień z podatku rolnego, polegające na niezamieszczeniu w uchwale, będącej aktem prawa miejscowego, przepisu o wejściu w życie uchwały, co narusza § 14 ust. 1 pkt 3 w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

 

Uchwała Nr  94/XVIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 maja 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców i pomocy horyzontalnej dla małych przedsiębiorców, udzielanej w Gminie ....

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców i pomocy horyzontalnej dla małych przedsiębiorców, udzielanej w Gminie ..., polegające na niezamieszczeniu w uchwale, będącej aktem prawa miejscowego, przepisu o wejściu w życie uchwały, co narusza § 14 ust. 1 pkt 3 w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

 

Uchwała Nr  95/XVIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 maja 2004 roku

 

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o zlecenie zadania i udzielenie dotacji z budżetu gminy ... na realizację zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego.

 

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o zlecenie zadania i udzielenie dotacji z budżetu gminy ... na realizację zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego z powodu ustalenia trybu i zasad udzielania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) co stanowi naruszenie art. 118 ust 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 96/XVIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 maja 2004 roku

 

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr ... z dnia ... 2004 roku.

 

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy w ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr ... z dnia ... 2004 roku polegające na naruszeniu przepisów art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w związku z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) poprzez przyznanie dotacji dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w ... Szpital Rejonowy im. ... w ..., dla którego organem założycielskim jest Powiat w ....