Uchwała Nr 98/XIX/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 maja 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w ... Nr ... z dnia ... w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację wyodrębnionych zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w ... Nr ... z dnia ... w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację wyodrębnionych zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania w części obejmującej zapis w § 3 ustęp 12 punkt 1 z powodu naruszenia art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 

Uchwała Nr 99/XIX/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 maja 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy ... Nr ... z dnia ... w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy ... Nr ... z dnia ... w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w części dotyczącej § 3 załącznika Nr 1 do powyższej uchwały, od słów „... przedstawiciel Komisji Gospodarczej, Finansowej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska ...” z powodu naruszenia przepisów art. 30 ust. 1 i ust. 2, punkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), poprzez zobowiązanie Wójta Gminy ... do uwzględniania w składzie Komisji do spraw udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – jako kandydatów radnych Rady Gminy – przedstawicieli Komisji Gospodarczej, Finansowej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Uchwała Nr 100/XIX/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 maja 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta ... Nr ... z dnia ... w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta ... Nr ...  z dnia ... w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli w części dotyczącej uregulowań określonych w:

-          § 3, punkt 3, od słów „... wykazane przez organ prowadzący przedszkole niepubliczne
w rozliczeniu miesięcznym”,

-          § 4, punkty 1 – 3,

-          „Załącznik Nr 3 do Uchwały nr .... Rady Miejskiej w ... z dnia ....”
pt.: „Rozliczenie rzeczowe i finansowe wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę ... dla przedszkola niepublicznego za miesiąc ...”,

z powodu naruszenia przepisów art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), poprzez zobligowanie organów prowadzących niepubliczne przedszkola do składania w okresach miesięcznych do 10 dnia po upływie każdego miesiąca rozliczeń obejmujących rzeczowo-finansowy wykaz zadań oświatowych realizowanych ze środków przyznanej dotacji, informacji o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do placówki w okresie rozliczeniowym i o planowanej w następnym miesiącu liczbie uczniów, a także o wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i innych.