Uchwała Nr 171/XXVII/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18  listopada  2010 roku

dotycząca: uchwały Nr 127/10 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Będzińskiego na 2010 r.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 127/10 Zarządu Powiatu Będzińskiego
z dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Będzińskiego na 2010 r. w części  dotyczącej zwiększenia w § 2 pkt 1 planowanych wydatków w dziale 
758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwa ogólna) o kwotę 184.833 zł z powodu istotnego naruszenia prawa poprzez przekroczenie przez Zarząd Powiatu Będzińskiego wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do uchwalania  rezerwy ogólnej, czym naruszono art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 172/XXVII/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18  listopada  2010 roku

 

dotycząca: uchwały  Nr 801/LVI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika”.

 

Stwierdza się nieważność w całości  uchwały Nr 801/LVI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika” z powodu istotnego naruszenia art. 89 ust. 1, art. 90 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez postanowienie o zaciągnięciu pożyczki w roku 2011, w sytuacji braku uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2011 rok.