Na XXIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 6 grudnia 2010 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- uchwała Rady Miasta Chorzów Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym, planie oraz ich zatwierdzania.

- uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 912/LXV/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektu III L.O. (ZSO nr 3), ul. Piłsudskiego”.

- uchwała Rady Miasta Żory Nr 594/LIV/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Żory.

- uchwała Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM.0150/XLIX/390/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- uchwała Rady Gminy w Łodygowicach Nr XLII/379/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Łodygowice.

- uchwała Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XLVII/294/10 z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej pożyczki na zadanie pod nazwą „Remont i przebudowa funkcjonalna budynku oraz pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej”.

- uchwała Rady Gminy Kamienica Polska Nr 227/XXXII/2010 z dnia 8 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na sfinansowanie inwestycji pn. „Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska – etap IB, II, IIIB”.

- uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 782/LIX/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 551/XLVIII/10 z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnień dla Burmistrza Miasta Lubliniec.

- uchwała Rady Gminy Poraj Nr 255/XLVII/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty targowej.