Uchwała Nr 102/XX/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 czerwca 2004 roku

 dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy ... Nr ... z dnia ... 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy ... oraz zmiany w układzie wykonawczym na rok 2004.

Stwierdza się nieważność Zarządzenia Wójta Gminy ... Nr ... z dnia ... 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy ... oraz zmiany w układzie wykonawczym na rok 2004 w części dotyczącej pktu I.3, tj. zmian w planie wydatków budżetu i układu wykonawczego w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75403-Jednostki terenowe Policji poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w paragrafie 2950-Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych a zwiększenie w paragrafie 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.347 zł, z powodu naruszenia art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.) poprzez postanowienie o sfinansowaniu bezpośrednio z budżetu Gminy kosztów zakupu paliwa dla jednostki Policji, zamiast dokonania wpłat na rzecz środka specjalnego Policji.