Na XXII posiedzenie Kolegium w dniu 1 lipca 2004 roku wszczęto postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXVI/484/2004 z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2004 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXVI/487/2004 z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zmiany do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/375/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXVI/519/2004 z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie  uchylenia uchwały Nr IX/201/2003 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/949/2002 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu Spółce "Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza" Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej i wydłużenia poręczenia kredytu udzielonego Spółce "Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza" Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała Nr LIV/949/2002 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 marca 2002 r.,
- uchwały Rady Miasta Rydułtowy Nr XXI/161/04 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania,
- uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XVII/168/04 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudziniec do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Rudzińcu znajdującego się przy ul. Gliwickiej 5",
-  uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XVI/101/04 z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości,
- uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XX/462/2004 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa Hali Targowej",
- uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XX/464/2004 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Jastrzębie Zdrój na lata 2004-2008",
- uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr XX/254/2004 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości poręczenia kredytu dla Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POKAP w roku budżetowym 2004,
- uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XIX/176/04 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy jednostce budżetowej - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Cieszynie,
- uchwały Rady Miejskiej w Żarkach Nr XIX/137/2004 z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie zlecenia opracowania dokumentacji technicznej na modernizację nawierzchni ulic w gminie Żarki,
- uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Ne XX/526/2004 z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XVI/402/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2004 r.