Uchwała Nr 103/XXI/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 czerwca 2004 roku

 

 dotycząca: uchwały ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 Stwierdza się nieważność uchwały ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w części dotyczącej § 7, § 9 ust. 2 i § 13 ust. 1 lit b) i ust. 2 z powodu naruszenia art. 124 ust. 1 pkt 2 oraz art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) i art. 18 pkt 19 lit. c i lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 104/XXI/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 czerwca 2004 roku

 dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr ...z dnia .... 2004 r. w sprawie budżetu miasta ... na rok 2004 oraz zmiany w Załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w ... Nr ... z dnia ....2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok oraz zmiany Uchwały Nr ... z dnia ....2004 r. w sprawie budżetu miasta ... na rok 2004.

 Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w ...Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr ... z dnia ... 2004 r. w sprawie budżetu miasta ... na rok 2004 oraz zmiany w Załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w ... Nr .... z dnia ....2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok oraz zmiany Uchwały Nr ... z dnia ....2004 r. w sprawie budżetu miasta ... na rok 2004, polegające na zwiększeniu przychodów i wydatków budżetowych zakładów budżetowych z tytułu przyznanej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji w kwocie 12.000 zł, ze względu na naruszenie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 

 Uchwała Nr 105/XXI/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 czerwca 2004 roku

 dotycząca: uchwały Rady Gminy w ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie przystąpienia do akcji pod hasłem „Gminy dla serca – polskie gminy wspierają polskie sztuczne serce”.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy w ...Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie przystąpienia do akcji pod hasłem „Gminy dla serca – polskie gminy wspierają polskie sztuczne serce” z powodu naruszenia przepisów art. 28 ust. 2 i 3, art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), ponieważ wydatki na współfinansowanie prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii nie należą do zadań własnych gminy, które można uznać jako zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy.

 

Uchwała Nr 106/XXI/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 czerwca 2004 roku

 dotycząca: uchwały Rady Gminy w ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy instytucjom upowszechniania kultury zarejestrowanym w rejestrze prowadzonym przez Gminę ....

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy w ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy instytucjom upowszechniania kultury zarejestrowanym w rejestrze prowadzonym przez Gminę ... w części dotyczącej ustalenia zasad rozliczania dotacji – określonych w § 5 uchwały – ze względu na naruszenie przepisów art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).