Uchwała Nr 64/IX/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 marca 2011 roku

 

w sprawie: Uchwały Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa realizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

 

Stwierdza się nieważność Uchwały Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa realizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, ze względu na istotne naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez zaciągnięcie pożyczki bez ustalenia w budżecie przychodów, rozchodów oraz limitu zobowiązań.

 

 

Uchwała Nr 71/IX/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 marca 2011 roku

 

w sprawie:  rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Goleszów do wniosków zawartych
w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach z dnia 21 lutego 2011 roku

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Wójta Gminy Goleszów, pismem z dnia 7 marca 2011 roku do wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 21 lutego 2011 roku, znak: WK-6100/32/4/10/11.