Uchwała Nr 47/VII/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 marca 2011 roku

 

w sprawie: uchwały Nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011-2014.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011-2014 z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na przyjęciu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jedynie na lata 2011 - 2014, w sytuacji gdy przedsięwzięcia w niej ujęte wykraczają poza 2014 rok, co narusza art. 227 ust.1 w związku z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 48/VII/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 marca 2011 roku

 

w sprawie: Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w Uchwale Nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 rok, w części dotyczącej § 11 pkt 2 uchwały, polegające na upoważnieniu Prezydenta Miasta, do samodzielnego zaciągania zobowiązań powodujących lub mogących spowodować skutki finansowe w następnych latach budżetowych, wynikających w szczególności ze składanych wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, do wysokości 1.500.000.000 zł, czym naruszono art. 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), poprzez zamieszczenie w uchwale budżetowej przepisów niezwiązanych z wykonywaniem budżetu jednostki samorządu terytorialnego.