Na X posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 14 kwietnia 2011 r. badana będzie następująca uchwała, w stosunku do której wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- uchwała Zarządu Powiatu Będzińskiego Nr 28/11 z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zmian do Uchwały Nr III/20/2010 Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Będzińskiego na lata 2011 – 2020.