Uchwała Nr 76/X/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  14 kwietnia  2011 roku

 

w sprawie: uchwały Nr VI/33/11 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2011 – 2023.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VI/33/11 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2011 – 2023, polegające na braku zamieszczenia w podjętej uchwale objaśnień przyjętych wartości Prognozy, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 79/X/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  14 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie: uchwały Nr VII/43/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2011.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VII/43/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2011 polegające na dokonaniu zmiany w budżecie polegającej na zwiększeniu w § 2 uchwały planu wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki, w wydatkach bieżących, w grupie dotacji na zadania bieżące o 20.000 zł bez dokonania jednoczesnej zmiany Załącznika Nr 6 do uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr V/21/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2011 dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, czym naruszono art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).