Uchwała Nr 105/XIII/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 maja 2011 roku

w sprawie: uchwały Rady Gminy Mstów Nr IX/54/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie usunięcia naruszenia interesu prawnego.

 

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr IX/54/2011 Rady Gminy Mstów z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie usunięcia naruszenia interesu prawnego z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na uchyleniu przez organ stanowiący uchwały Nr V/31/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2017 bez inicjatywy wójta, co jest sprzeczne z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 106/XIII/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 maja 2011 roku

 

w sprawie: uchwały Nr 3/VI/2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju za 2010 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu.

 

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 3/VI/2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku  Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju za 2010 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu, poprzez podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium bez zapoznania się z opinią regionalnej izby obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej, czym naruszono art. 28a ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).