Na XV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 czerwca 2011 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Gminy Koszęcin Nr 93/IX/2011 dnia 24 maja 2011 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Koszęcin za 2010 r. oraz udzielenia absolutorium z tego tytułu.

- Uchwała Rady Gminy Konopiska Nr 39/VII/2011 z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS na realizację zadań własnych gminy.