Uchwała Nr 109/XIV/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2011 roku

w sprawie: uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr VII/82/2011 z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2011 – 2025.

 

          Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VII/82/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2011 – 2025, polegające na braku zamieszczenia w podjętej uchwale objaśnień przyjętych wartości Prognozy, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 111/XIV/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2011 roku

 

w sprawie: uchwały Nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2011.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2011 polegające na dokonaniu zmian w planie wydatków, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 – Żłobki, w wydatkach bieżących, poprzez zmniejszenie wydatków w grupie dotacji na zadania bieżące o 14.080 zł bez dokonania jednoczesnej zmiany Załącznika Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Toszku Nr IV/19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2011, czym naruszono art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).