Na XVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 lipca 2011 r. badane będzie następujące zarządzenie, w stosunku do którego wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- zarządzenie Wójta Gminy Świerklaniec Nr 0050.69.2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 24 lutego 2011 r. o zmianie uchwały Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2011-2021.