Uchwała Nr 129/XVII/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 lipca 2011 roku

w sprawie: uchwały Rady Gminy Suszec Nr IX/57/69/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Żorach.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Suszec Nr IX/57/69/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Żorach z powodu istotnego naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz z art. 6 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), poprzez udzielenie dotacji na ochronę zabytku położonego na terenie innej gminy, co wykracza poza zakres zadań gminy Suszec.

 

 

Uchwała Nr131/XVII/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 lipca 2011 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XI/67/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2011 – 2019.

 

          Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/67/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2011 – 2019, polegające na braku zamieszczenia w podjętej uchwale objaśnień przyjętych wartości Prognozy, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 135/XVIII/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4  sierpnia  2011 roku

 

dotycząca: Uchwały Nr XI/88/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XI/88/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok z powodu rozdysponowania przez organ stanowiący części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 18.500 zł, czym naruszono przepisy art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którymi rezerwami budżetu gminy dysponuje organ wykonawczy gminy.