Na XIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 18 sierpnia 2011 r. badana będzie następująca uchwała, w stosunku do której wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Gminy w Ślemieniu Nr IX/48/2011 z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień.