Uchwała Nr 135/XVIII/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 sierpnia  2011 roku

 

dotycząca: Uchwały Nr XI/88/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XI/88/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok z powodu rozdysponowania przez organ stanowiący części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 18.500 zł, czym naruszono przepisy art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którymi rezerwami budżetu gminy dysponuje organ wykonawczy gminy.