Uchwała Nr 138/XIX/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie: stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/48/2011 Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień.

 

            Stwierdza się nieważność uchwały Nr IX/48/2011 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia
 20 lipca 2011 roku w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Ślemień z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 152 z późn. zm.) w związku z art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez postanowienie o udzieleniu dotacji
z funduszu, który uległ likwidacji oraz z uwagi na brak ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

 

 

Uchwała Nr 139/XIX/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 sierpnia  2011 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XIII/68/2011 Rady Gminy Milówka z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Milówka na lata 2011 – 2024, przyjętej uchwałą Rady Gminy Milówka nr V/16/2010 z 30.12.2010 r.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/68/2011 Rady Gminy Milówka z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Milówka na lata 2011 – 2024, przyjętej uchwałą Rady Gminy Milówka nr V/16/2010 z 30.12.2010 r., polegające na braku zamieszczenia w podjętej uchwale objaśnień przyjętych wartości prognozy, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 140/XIX/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z  dnia  18 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Miasta Lubliniec z dnia 1 sierpnia 2011 roku zgłoszonych do wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 lipca 2011 roku.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Burmistrza Miasta Lubliniec pismem z dnia 1 sierpnia 2011 roku, Znak: B.033.00004.2011 do treści wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 lipca 2011 roku znak: WK-6100/4/4/11.