Uchwała Nr 142/XX/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  5 września  2011 roku

 

w sprawie: stwierdzenia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Jaworze
Nr VII/66/11 z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały
o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze  na lata  2011 – 2022.

 

          Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VII/66/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze na lata 2011 – 2022, polegające na braku zamieszczenia w podjętej uchwale objaśnień przyjętych wartości prognozy, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 143/XX/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z  dnia  5 września 2011 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Miasta Łazy z dnia 4 sierpnia 2011 roku zgłoszonych do wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 25 lipca 2011 roku.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Burmistrza Miasta Łazy pismem z dnia 4 sierpnia 2011 roku, Znak: S.1710.1.1.2011 do treści wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 25 lipca 2011 roku znak: WK-6100/7/4/11.