Uchwała Nr 107/XXII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 lipca 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie zmiany do Uchwały Rady Miejskiej Nr ... z dnia ... 2003 roku w sprawie wydatków budżetu miasta ..., które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie zmiany do Uchwały Rady Miejskiej Nr ...z dnia ... 2003 roku w sprawie wydatków budżetu miasta ..., które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z powodu powtórnego określenia przez Radę Miejską ostatecznego terminu dokonania wydatków niewygasających w 2003 r., czym naruszono art. 130 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w związku z art. 109 ust. 1 tej ustawy.

 

Uchwała Nr 108/XXII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 lipca 2004 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy .... Nr ... z dnia .. 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym na rok 2004.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Wójta Gminy ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym na rok 2004 w części dotyczącej pktu I.2 działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z powodu naruszenia art. 28 ust. 2 i 93 ust. 2 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), poprzez przeznaczenie części dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wydatki bieżące zamiast na wydatki o charakterze inwestycyjnym.

 

Uchwała Nr 109/XXII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 lipca 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w całości z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 71 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291) poprzez:

- powołanie się w § 2 uchwały na obowiązek stosowania ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, mimo że ustawa ta z dniem 31 maja 2004 r. straciła moc,

- zastosowanie w § 1 pkt 8 i 9 uchwały instytucji ulgi podatkowej bez oparcia takiej możliwości na przepisie rangi ustawowej.

 

Uchwała Nr 110/XXII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 lipca 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Hali Targowej”.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Hali Targowej” z powodu braku zaplanowania wydatków na realizację zadania i źródeł ich pokrycia w budżecie 2004 roku, czym naruszono art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.), a także art. 110 i art. 124 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 111/XXII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 lipca 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie zlecenia opracowania dokumentacji technicznej na modernizację nawierzchni ulic w gminie ....

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w ... Nr  ... z dnia ... 2004 roku w sprawie zlecenia opracowania dokumentacji technicznej na modernizację nawierzchni ulic w gminie ... w związku ze zobowiązaniem Burmistrza, przez Radę Miejską w ..., do realizacji wyżej wymienionego zadania w I kwartale 2005 r. i sfinansowaniem go z rezerwy budżetowej co sprzeczne jest z art. 109 ust. 1 i 2 i art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).