Uchwała Nr 162/XXIII/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  6  października  2011 roku

w sprawie: stwierdzenia istotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr IX/46/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr IX/46/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok polegające na zwiększeniu w § 1 pkt 4 uchwały przychodów budżetowych o kwotę 67.151,36 zł, ze źródła pozostałe przychody z prywatyzacji – z powodu błędnego przyjęcia, że środki pozostałe po likwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej stanowią przychód z prywatyzacji zamiast dochód budżetu gminy z majątku jednostki samorządu terytorialnego, czym naruszono art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. b i ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 163/XXIII/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  6 października  2011 roku

 

w sprawie: stwierdzenia naruszenia prawa w uchwale Nr V/21/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 26 września
2011 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na lata 2011 – 2027.

 

          Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr V/21/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na lata 2011 – 2027, polegające na braku zamieszczenia w podjętej uchwale objaśnień przyjętych wartości prognozy, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).