Na XXII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 września 2011 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Gminy Rudziniec Nr X/107/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań.

- Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0050/109/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

- Uchwała Rady Miasta Chorzów Nr X/147/11 z dnia 25 sierpnia 2011 roku o zmianie uchwały Nr IV/23/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 13.01.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2011 – 2046.

- Uchwała Rady Miasta Chorzów Nr X/149/11 z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów.

- Uchwała Rady Gminy Pilchowice Nr XIII/100/11 z dnia 2 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

- Zarządzenie Wójta Gminy Pilchowice Nr 0050.84.11 z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilchowice na 2011 rok.

- Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr X/102/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ustroń, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta.