Uchwała Nr 113/XXIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 lipca 2004 roku

dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy ... na 2004 r.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy ... na 2004 r. w części obejmującej zwiększenie wydatków budżetu w dziale 700, rozdział 70021, paragraf 6050  na kwotę 120.000 zł z powodu zaplanowania w budżecie wydatków na rzecz inwestycji realizowanej przez Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w ..., co stanowi naruszenie art. 28 ust. 2 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w związku z art. 20 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Uchwała Nr 114/XXIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 lipca 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały nr ... Rady Miejskiej w ... z dnia ... 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w ...
 Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały nr ... Rady Miejskiej w ... z dnia ... 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok, polegające na wprowadzeniu do budżetu planu przychodów i rozchodów w wysokości 2.000.000 zł, które wynikają z zaciągniętego i spłaconego kredytu w tym samym roku budżetowym, co jest niezgodne z art. 124 ust. 1 pkt 3 w powiązaniu z art. 112 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Uchwała Nr 115/XXIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 lipca 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy w ... Nr ... z dnia ... 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok polegające na rozdysponowaniu rezerwy przez Radę Gminy w ..., co jest sprzeczne z art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).