Na XXVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 1 grudnia 2011 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Gminy Ornontowice Nr XII/112/11 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2012 roku.

- Uchwała Rady Gminy Rudziniec Nr XIII/154/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Związku Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu za pobór opłaty targowej nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice.

- Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr X/81/2011 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka – budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2012 roku.

- Uchwała Rady Miasta Mysłowice Nr XIX/298/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2011 rok.

- Uchwała Rady Miasta Mysłowice Nr XIX/299/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice na lata 2011 – 2024.