Uchwała Nr 216/XXVIII/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  1 grudnia  2011 roku

 

 w sprawie: stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/154/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu za pobór opłaty targowej nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice. 

 

            Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIII/154/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu za pobór opłaty targowej nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na ustaleniu stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu poboru w 2012 roku opłaty targowej w wysokości ustalonej uchwałą Nr XIII/153/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.

Jest to niezgodne z przepisami art. 15 ust. 3 pkt 1, art. 130 ust. 1 oraz art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), które stanowią, że samorządowy zakład budżetowy może otrzymać z budżetu jednostki  samorządu terytorialnego dotacje przedmiotowe przeznaczone jedynie na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane według stawek jednostkowych ustalonych przez organ stanowiący.

 

 

 

Uchwała Nr 217/XXVIII/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 grudnia 2011 roku

 

 

w sprawie: uchwały Nr X/81/2011 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 31 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka – budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2012 roku.

 

Stwierdza się nieważność § 2 uchwały Nr X/81/2011 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 31 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka – budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2012 roku - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 220/XXVIII/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 grudnia 2011 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XIX/298/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2011 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIX/298/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2011 rok, polegające na naruszeniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), poprzez niedochowanie przy podjęciu ww. uchwały procedur, określonych w § 65 ust. 2 statutu Rady Miasta przyjętego uchwałą Nr XV/173/2003 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 września 2003 r., dotyczących podejmowania decyzji przez organy gminy – z powodu niepoddania pod głosowanie wniosku o wykreślenie z projektu uchwały zmian w dziale 750 – Administracja publiczna.