Uchwała Nr 116/XXIV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 lipca 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XX/186/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2003.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XX/186/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2003 z powodu powtórnego określenia przez Radę Powiatu ostatecznego terminu dokonania wydatków niewygasajacych w 2003 roku, czym naruszono art. 130 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w związku z art. 109 ust. 1 tej ustawy.

Uchwała Nr 117/XXIV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 lipca 2004 roku

 dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXVIII/524/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/375/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – z późniejszymi zmianami.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXVIII/524/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/375/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – z późniejszymi zmianami z powodu ponownego określenia przez Radę Miejską ostatecznego terminu dokonania wydatków niewygasających w 2003 r., czym naruszono art. 130 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w związku z art. 109 ust. 1 tej ustawy.

Uchwała Nr 118/XXIV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 lipca 2004 roku

 dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach Nr XXI/216/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2003 rok.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach Nr XXI/216/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2003 rok z powodu naruszenia przepisów art. 109 ust. 1 i art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez dokonanie zmian w uchwale budżetowej na rok 2003 po upływie roku budżetowego.

Uchwała Nr 119/XXIV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 lipca 2004 roku

 dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Nr XXVII/407/04 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta Bytomia na 2004 rok.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Bytomiu Nr XXVII/407/04 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta Bytomia na 2004 rok – w części dotyczącej zwiększenia wydatków w zakresie zadań własnych, w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki majątkowe – o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów w celu podarowania ich Komendzie Miejskiej Policji – co jest niezgodne z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.) gdyż zaplanowano bezpośrednie sfinansowanie z budżetu miasta wydatku na zakup samochodów przeznaczonych dla Policji zamiast dokonania wpłaty na rzecz środków specjalnych Policji.

Uchwała Nr 120/XXIV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 lipca 2004 roku

dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Bytomia Nr 133 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Bytomia na 2004 rok. 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Bytomia Nr 133 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Bytomia na 2004 rok - w części dotyczącej § 1 zarządzenia, zwiększającej w zakresie zadań własnych gminy wydatki w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w Wydziale Administracyjnym, § 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 110.000 zł – z powodu naruszenia art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.), poprzez ujęcie w układzie wykonawczym budżetu bezpośredniego wydatku z budżetu na zakup samochodu przeznaczonego dla Policji zamiast dokonania wpłat na rzecz środków specjalnych Policji.

 

Uchwała Nr 121/XXIV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 lipca 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr XXIII/210/04 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta w 2004 roku.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr XXIII/210/04 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta w 2004 roku, polegające na przeniesieniu środków budżetowych z działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji w wysokości 60.000 zł do działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji, co jest niezgodne z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.) z powodu zaplanowania bezpośredniego sfinansowania z budżetu miasta wydatku na zakup samochodu przeznaczonego dla Policji zamiast dokonania wpłaty na rzecz środków specjalnych Policji.

Uchwała Nr 122/XXIV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 lipca 2004 roku

 

dotycząca: Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr 140/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta w 2004 roku.

 

Stwierdza się nieważność Zarządzenia Prezydenta Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr 140/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta w 2004 roku w części dotyczącej dokonanej zmiany w wydatkach budżetu miasta, polegającej na przeniesieniu kwoty 60.000 zł z działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji (§ 2950- Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych 30.000 zł i § 6150- Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30.000 zł) do działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) z powodu naruszenia art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.) poprzez ujęcie w układzie wykonawczym budżetu bezpośredniego wydatku z budżetu miasta na zakup samochodu przeznaczonego dla Policji zamiast dokonania wpłaty na rzecz środków specjalnych Policji.

Uchwała Nr 123/XXIV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 lipca 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXIV/419/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXIV/419/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok z powodu zwiększenia wydatków o kwotę 100.000 zł w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695- Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów działalności sekcji koszykówki klubu MCKS- Czeladź występującej w II lidze, tj. na zadanie nie mieszczące się w katalogu zadań własnych gminy. Stanowi to naruszenie art. 28 ust. 2 i art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Uchwała Nr 124/XXIV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 lipca 2004 roku

 

 dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXIV/420/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXIV/420/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z uwagi na to, że postanowiono zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 100.000 zł na sfinansowanie kosztów działalności sekcji koszykówki klubu MCKS- Czeladź występującej w II lidze rozgrywek, tj. na zadanie nie mieszczące się w katalogu zadań własnych gminy. Stanowi to naruszenie art. 28 ust. 2 i art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 1996 r.
Nr 25, poz. 113 z późn. zm.).

Uchwała Nr 125/XXIV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 lipca 2004 roku

 

dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź Nr 120/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 23/2004 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19.02.2004 2004 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta na 2004 rok.

 

Stwierdza się nieważność w całości zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź Nr 120/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 23/2004 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19.02.2004 2004 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta na 2004 rok z powodu zwiększenia wydatków o kwotę 100.000 zł w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695- Pozostała działalność, § 2630- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów działalności sekcji koszykówki klubu MCKS- Czeladź występującej w II lidze, tj. na zadanie nie mieszczące się w katalogu zadań własnych gminy. Stanowi to naruszenie art. 28 ust. 2 i art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Uchwała Nr 126/XXIV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 lipca 2004 roku

 

dotycząca: zarządzeń Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Nr B.0151-143/04 z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok oraz Nr B.0151-144/04 z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok.

 

Stwierdza się nieważność zarządzeń Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

-          Nr  B.0151-143/04 z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok – w części dotyczącej zmian po stronie wydatków wg załącznika nr 2 zarządzenia,

-          Nr B.0151-144/04 z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok – w części dotyczącej zmian wydatków
w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zawartych w załączniku nr 2 tego zarządzenia,

z powodu zwiększenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury z naruszeniem kompetencji organizatora w tym przedmiocie oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które nie jest zadaniem statutowym instytucji kultury, co stanowi naruszenie art. 12, art. 13 ust. 2 oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).