Uchwała Nr 236/XXIX/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie: uchwały Nr XIV/141/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

 

Stwierdza się nieważność zapisów oznaczonych w punkcie 1 literami a, c, d, f, g uchwały Nr XIV/141/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 237/XXIX/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 grudnia 2011 r.

 

w sprawie: uchwały Nr XII/163/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 

            Stwierdza się nieważność § 2 pkt 2, 3 i 4 uchwały Nr XII/163/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia  17 listopada 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości – z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o charakterze przedmiotowo – podmiotowym, podczas gdy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 257 /XXIX/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  15 grudnia 2011 roku

 

w sprawie: uchwały Nr 54/VIII/2011 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych

 

           Stwierdza się nieważność uchwały Nr 54/VIII/2011 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych w części dotyczącej ustalenia stawki dotacji przedmiotowej za świadczenie usługi sprzątania w kwocie 3,26 zł./m2, ze  względu na istotne naruszenie przepisów art. 219 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), poprzez ustalenie stawki w wysokości wyższej niż wynikająca z załączonej kalkulacji.