Uchwała Nr   259/XXX/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie: uchwały Nr 255/XVII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012 roku.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 255/XVII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012 roku w części dotyczącej § 1 pkt 1, 2, 4  i 7 - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr  260/XXX/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w  Katowicach

z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice.

 

Stwierdza się nieważność § 2 pkt 1 i pkt 3 uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr  261/XXX/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  29 grudnia  2011 roku

 

w sprawie: uchwały Nr 98/XIII/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2011 – 2014.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 98/XIII/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2011 – 2014, polegające na braku zamieszczenia w podjętej uchwale objaśnień przyjętych wartości Prognozy, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

 

Uchwała Nr 262/XXX/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

w sprawie: uchwały Nr XII/179/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 

            Stwierdza się nieważność § 2 pkt 1 ppkt 1 i 2 uchwały Nr XII/179/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości – z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o charakterze przedmiotowo – podmiotowym, podczas gdy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).