Na III posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 lutego 2012 r. badane będ± następuj±ce uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Gminy Konopiska Nr 115/XVI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2012 rok.

- Uchwała Rady Gminy Starcza Nr 72/XI/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Starcza na 2012 rok.

- Uchwała Rady Gminy Koszęcin Nr 166/XVIII/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2012-2015.

- Uchwała Rady Gminy Poraj Nr 109(XVII)2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 277/XVII/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2012.

- Uchwała Rady Gminy Koszarawa Nr XVII/113/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia budżetu gminy Koszarawa na rok 2012.

- Uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XVII/135/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu na 2012 rok.

- Uchwała Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XVIII/180/2012 z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie wytycznych dla Zarz±du Powiatu do projektu budżetu na 2012 rok.

- Uchwała Rady Gminy Kornowac Nr XII.81.2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2012 rok.

- Uchwała Rady Gminy Przystajń Nr XIII.83.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok.

- Uchwała Rady Miejskiej Przystajń Nr XIII.85.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2012 rok.

- Uchwała Rady Miejskiej Przystajń Nr XIII.86.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012 - 2021.

- Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr XI/88/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2012-2024.

- Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr XI/89/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2012.

- Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr XI/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie okre¶lenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

- Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr XI/99/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2011-2024.

- Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr XI/100/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w 2011 roku.

- Uchwała Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM.0007.00095.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata 2012 do 2023 roku.

- Uchwała Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM.0007.00094.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2012 roku.

- Zarz±dzenie Wójta Gminy D±browa Zielona Nr 0050/131/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2011 roku.