Uchwała Nr 129/XXV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 lipca 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Popowie Nr 106/XVIII/2004 z dnia 29 czerwca
2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/XIV/2004 z dnia 26 lutego
2004 roku.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy w Popowie
Nr 106/XVIII/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały
Nr 90/XIV/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku polegające na naruszeniu przepisów art. 124
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez zaniechanie wyodrębnienia w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

a)      wydatków bieżących, w tym w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; dotacji; wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego; wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;

b)      wydatków majątkowych.

Stwierdza się naruszenie przepisów § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez błędne zaklasyfikowanie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w rozdziale
75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zamiast w rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

  

Uchwała Nr 130/XXV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 lipca 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich Nr XXI/220/2004 z dnia
30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich Nr XXI/220/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok – w części dotyczącej § 2 – z powodu dokonania zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej, z naruszeniem kompetencji kierownika tej jednostki, wynikającej z § 31 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 122,poz 1333 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 131/XXV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 lipca 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XIX/109/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli.

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XIX/109/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli w części obejmującej słowa w § 2 pkt 4 „W skład Zespołu doradczo-inicjatywnego wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, Rady Gminy i Skarbnik Gminy”, co stanowi naruszenie kompetencji wójta gminy do wykonywania budżetu. Jest to sprzeczne
z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 132/XXV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 lipca 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXIII/262/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXIII/262/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok polegające na wprowadzeniu do planu dochodów budżetu Powiatu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 65.000 zł i zwiększenia o tę kwotę planu wydatków Powiatu, co stanowi naruszenie art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) w związku z art. 406, 407 i 408 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 133/XXV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 lipca 2004 roku

 

dotycząca:  uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Nr 139/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na
2004 rok.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Nr 139/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok z powodu istotnego naruszenia art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 407 i 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) polegającego na ujęciu w budżecie Powiatu poza planem finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dochodówi wydatków w postaci dotacji, które zgodnie z przepisami są środkami tego funduszu i nie mogą być wprowadzone jako dotacje do budżetu powiatu.

 

Uchwała Nr 134/XXV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 lipca 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXII/421/04 z dnia 1 lipca 2004 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Chorzów na 2004 rok.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta Chorzów
Nr XXII/421/04 z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Chorzów na
2004 rok, polegające na zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych, o kwotę
394.000 zł w dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (wydatki majątkowe), które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach lub przychodach budżetowych, co jest niezgodne z art. 124 ust. 1 pkt 3 w związku
z art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) z powodu braku zachowania równowagi budżetowej tj. braku określenia źródła pokrycia deficytu.

 

Uchwała Nr 135/XXV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 lipca 2004 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Rudnik Nr 73/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2004.

 

 Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Rudnik Nr 73/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2004 – z powodu zaklasyfikowania dotacji na zakup sprzętu stomatologicznego dla zakładu lecznictwa ambulatoryjnego w dziale 851, rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne, § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2003 r. Nr 68, poz. 634 z późn. zm.).