Uchwała Nr 20/II/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2012 roku

w sprawie: uchwały Nr XIV/85/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych

 

            Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIV/85/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych w części dotyczącej § 2 pkt 1  – z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnienia  mającego w istocie charakter ulgi od podatku od nieruchomości, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 23/II/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2012 roku

 

w sprawie: uchwały Rady Gminy Lipie Nr XXII/147/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2012 – 2023.

 

          Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale  Rady Gminy Lipie Nr XXII/147/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2012 -2023, polegające na braku zamieszczenia w podjętej uchwale objaśnień przyjętych wartości prognozy, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 24/II/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2012 roku

 

w sprawie: uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XIX/173/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie na lata 2012 -2020.

 

          Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XIX/173/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie na lata 2012 -2020, polegające na braku zamieszczenia w podjętej uchwale objaśnień przyjętych wartości prognozy, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 25/II/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XVI/241/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Stwierdza się nieważność w części dotyczącej § 2 ust. 2 i § 4 uchwały Nr XVI/241/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 roku z w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w  drodze inkasa oraz określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso – z powodu istotnego naruszenia art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) poprzez postanowienie o wyznaczeniu Straży Miejskiej nie będącej wyodrębnioną jednostką organizacyjną, inkasentem opłaty targowej na terenie miasta Chorzów i ustaleniu dla tak określonego inkasenta wynagrodzenia.

 

 

Uchwała Nr 45/II/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 stycznia 2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XV/88/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta na 2012 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/88/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta na 2012 rok polegające na zaplanowaniu w wydatkach budżetu miasta (Załącznik nr 4 – Wydatki na realizację zadań własnych), w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki, wydatków bieżących jednostek budżetowych w wysokości 165.000 zł, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 12.500 zł oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych  zadań w wysokości 152.500 zł, czym naruszono art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w  związku z art. 18 ust 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) poprzez nieprawidłowe finansowanie gminnej biblioteki publicznej.

 

 

Uchwała Nr 46/II/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 stycznia  2012 roku

 

w sprawie: Uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012 – 2021.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012 – 2021 polegające na braku w podjętej uchwale, mimo wymogu ustawowego, objaśnień przyjętych wartości, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).