Uchwała Nr 136/XXVI/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 sierpnia 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XX/168/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Starostwa Powiatowego z siedzibą w Pszczynie przy ulicy 3-go Maja 10.
 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XX/168/2004
z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Starostwa Powiatowego z siedzibą w Pszczynie przy ulicy 3-go Maja 10 – z powodu naruszenia art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), poprzez brak wyraźnego określenia źródeł przychodów i celu przeznaczenia środków specjalnych.

 

Uchwała Nr 137/XXVI/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 sierpnia 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Siemianowice Śląskie Nr 358/2004 z dnia 24 czerwca
2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice Śląskie do ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia” z projektem: „Zakup nowego zestawu medycznego USG w Siemianowicach Śląskich”.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Siemianowice Śląskie Nr 358/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice Śląskie do ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia” z projektem: „Zakup nowego zestawu medycznego USG w Siemianowicach Śląskich” - z powodu istotnego naruszenia art. 28 ust. 2, art. 111
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) – poprzez wyrażenie zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice Śląskie do konkursu w ramach przedsięwzięcia finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z projektem, którego realizatorem jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych Familia Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich i zabezpieczenie w budżecie miasta na 2004 rok środków do kwoty 30.000 zł w celu dofinansowania powyższego projektu w wysokości 15% całkowitego kosztu.4

 

Uchwała Nr 138/XXVI/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 sierpnia 2004 roku

 

 dotycząca: uchwały Rady Miasta Knurów Nr XXII/329/2004 z dnia 1 lipca 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2004 r.

  

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta Knurów Nr XXII/329/2004 z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2004 r. polegające na zwiększeniu wydatków budżetowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji o 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, co jest niezgodne z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.) z powodu zaplanowania bezpośredniego sfinansowania z budżetu miasta wydatku przeznaczonego dla Policji, zamiast dokonania wpłaty na rzecz środków specjalnych Policji.

 

Uchwała Nr 139/XXVI/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 sierpnia 2004 roku

 

 dotycząca: Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 0151/158/2004 z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2004 rok. 

Stwierdza się nieważność w całości Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 0151/158/2004 z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2004 rok z powodu przeniesienia kwoty 5.000 zł w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji, z § 2950- Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych do § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, czym naruszono art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku
o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.) poprzez ujęcie w układzie wykonawczym budżetu bezpośredniego wydatku z budżetu miasta, zamiast dokonania wpłaty na rzecz środków specjalnych Policji.

 

Uchwała Nr 140/XXVI/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 sierpnia 2004 roku

  

dotycząca: Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 0151/160/2004 z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2004 rok.

 

Stwierdza się nieważność Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 0151/160/2004 z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2004 rok w części dotyczącej zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 20.000 zł w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji, § 4210- Zakupy materiałów
i wyposażenia, z powodu naruszenia art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku
o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.) poprzez ujęcie w układzie wykonawczym budżetu bezpośredniego wydatku z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia, zamiast dokonania wpłaty na rzecz środków specjalnych Policji.

 

Uchwała Nr 141/XXVI/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 sierpnia 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXII/426/04 z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie współfinansowania projektu o nazwie „Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnostyki i rehabilitacji” dla NZOZ „Leczenie i rehabilitacja” realizowanego przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym.

 Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXII/426/04 z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie współfinansowania projektu o nazwie „Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnostyki i rehabilitacji dla NZOZ „Leczenie i rehabilitacja” realizowanego przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym - z powodu istotnego naruszenia art. 118 ust. 1 oraz art. 28 ust. 2 i art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
w związku z art. 54 ust. 1 i 2 i art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) poprzez przystąpienie do współfinansowania projektu o nazwie „Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnostyki i rehabilitacji dla NZOZ „Leczenie i rehabilitacja” realizowanego przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym w Chorzowie i przeznaczenie z budżetu miasta w 2005 roku środków finansowych na ten cel w wysokości 27.000 zł w trybie art. 118 ustawy o finansach publicznych mimo, że zadanie to nie należy do właściwości gminy.

 

Uchwała Nr 142/XXVI/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 sierpnia 2004 roku

 

dotycząca: Zarządzenia Wójta Gminy Zebrzydowice Nr 0151-IV/31/115/2004 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok.

  

Stwierdza się nieważność w całości Zarządzenia Wójta Gminy Zebrzydowice Nr 0151-IV/31/115/2004 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok z powodu naruszenia art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2002 roku Nr 7, poz. 58 z późn. zm.) poprzez ujęcie w budżecie Gminy Zebrzydowice bezpośredniego wydatku na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych dla Policji zamiast dokonania wpłaty na rzecz środków specjalnych.