Uchwała Nr 145/XXVII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 sierpnia 2004 roku

 

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XVII/108/04 z dnia 15 lipca 2004 roku
w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy dotyczącej budżetu gminy
na 2004 r.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Wielowieś
Nr XVII/108/04 z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy dotyczącej budżetu gminy na 2004 r. polegające na naruszeniu art. 110 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez uchwalenie do realizacji zadań inwestycyjnych, co do których określono wewnętrznie sprzeczne dane, tj.

-         w przypadku zadania pn. „Przekształcenie Zabytkowego Kompleksu Pałacowo-Parkowego w pełnowartościową przestrzeń publiczną i społeczną” sprzeczność dotyczy pozycji „Okres realizacji programu”, i „Wysokość wydatków w latach” a także „Łączne nakłady finansowe”, „Środki własne”, Środki zewnętrzne”,

-         w przypadku zadania pn. „Modernizacja ujęć wody” sprzeczność zachodzi pomiędzy pozycjami „Okres realizacji programu” i „Wysokość wydatków w latach”,

-         w przypadku zadania pn. ”Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wolnej w Wielowsi” sprzeczność występuje między pozycjami „Okres realizacji inwestycji”, „Łączne nakłady finansowe”, „Wysokość wydatków w latach”.

 

Uchwała Nr 146/XXVII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 sierpnia 2004 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Wielowieś Nr 89 z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Wójta Gminy Wielowieś Nr 89 z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok w części  dotyczącej zmian planowanych wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  tj. zmniejszenia planu wydatków o kwotę 40.000 zł w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, paragrafie 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego i zwiększenia planowanych wydatków o tą samą kwotę w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, paragrafie  4270 – Zakup usług remontowych  z powodu naruszenia art. 124 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), poprzez naruszenie przez Wójta kompetencji Rady Gminy.

 

Uchwała Nr 147/XXVII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 sierpnia 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr XXX/333/2004 z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr XXX/333/2004 z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
z powodu naruszenia art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) polegającego na postanowieniu o zaciągnięciu kredytu w kwocie 2.800.000 zł, podczas gdy w budżecie nie wykazano wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach planowanych na 2004 rok. Tym samym występuje rozbieżność pomiędzy podjętą uchwałą, a budżetem gminy uchwalonym na 2004 rok.

 

Uchwała Nr 148/XXVII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 sierpnia 2004 roku

 

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XVI/145/2004 z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2004.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Sośnicowicach
Nr XVI/145/2004 z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sośnicowice na 2004 rok polegające na przeniesieniu wydatków budżetowych w kwocie 10.000 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z rozdziału 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji, paragraf 2950 – Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych  do rozdziału 75403 – Jednostki terenowe Policji, paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup paliwa, co jest niezgodne z art. 13 ust. 3 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.). Nieprawidłowość polega tutaj na zaplanowaniu bezpośredniego sfinansowania z budżetu gminy wydatków polegających na zakupie paliwa, zamiast dokonania wpłaty na rzecz środków specjalnych Policji.

 

Uchwała Nr 149/XXVII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 sierpnia 2004 roku

 

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Blachowni Nr 138/XX/2004 z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie prowadzenia działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Blachowni
Nr 138/XX/2004 z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie prowadzenia działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych -  z powodu istotnego naruszenia art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez ustalenie zasad i trybu postępowania dotyczącego udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania w odniesieniu do zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) mimo braku do tego ustawowej kompetencji oraz faktu, iż kwestie te uregulowane zostały już w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uchwała Nr 150/XXVII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 sierpnia 2004 roku

 
dotycząca:  uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIV/173/2004 z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2004 rok.

  

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr XXIV/173/2004 z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2004 rok polegające na rozdysponowaniu rezerwy celowej w kwocie 200.000 zł
i zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60013, co stanowi naruszenie art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm), z powodu przekroczenia przez Radę Gminy ustawowych kompetencji do dysponowania rezerwą celową.