Uchwała Nr 64/III/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lutego 2012 roku

w sprawie: Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Zielona Nr 0050/131/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na
2011 r.

 

          Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Dąbrowa Zielona Nr 0050/131/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2011 r., polegające na naruszeniu przepisów  art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez dokonanie przez Wójta Gminy zmiany przeznaczenia otrzymanych dotacji związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

 

 

Uchwała Nr 67/III/20112

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  3 lutego 2012 roku

 

dotycząca: Uchwały Nr 194/11 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Będzińskiego na 2011 r.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 194/11 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Będzińskiego na 2011 rok, polegające na nieprawidłowej klasyfikacji dochodów otrzymanych z „Dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” i wydatków nią finansowanych zaklasyfikowanych w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zamiast w dziale i rozdziale odpowiadającym rodzajowi zadania dofinansowywanego ze środków otrzymanej dotacji, czym naruszono przepis § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 68/III/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  3 lutego  2012 roku

 

w sprawie: Uchwały Nr XVII/143/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2012 – 2015.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVII/143/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2012–2015 polegające na braku w podjętej uchwale, mimo wymogu ustawowego, objaśnień przyjętych wartości, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

 

Uchwała Nr 74/III/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lutego 2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XIII.83.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Rady Gminy Przystajń w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok.

 

            Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XIII.83.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Rady Gminy Przystajń w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 roku określonego w art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – poprzez dokonanie zmian w budżecie powodujących powstanie deficytu w kwocie 330.580 zł bez wskazania źródeł jego pokrycia.

 

 

Uchwała Nr 75/III/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lutego 2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XIII.85.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2012 rok.

 

            Stwierdza się istotne naruszenia prawa w uchwale Nr XIII.85.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2012 rok, w części dotyczącej:

 § 10 pkt 2 uchwały, którym ustalony jest limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 80.469 zł, podczas gdy § 2 ust. 1 uchwały przewiduje sfinansowanie tego deficytu z wolnych środków,

§ 10 pkt 3 uchwały, którym ustalony jest limit zobowiązań z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 2.269.774 zł, zamiast w wysokości 2.200.226 zł określonej w § 2 ust. 2a uchwały

co jest niezgodne z przepisem art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w myśl którego suma zaciągniętych kredytów i pożyczek w ciągu roku (czyli limitu), o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 wyżej wymienionej ustawy, nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

Uchwała Nr 76/III/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lutego 2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XIII.86.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Rady Gminy Przystajń w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012 – 2021.

 

            Stwierdza się nieważność w całości uchwały Nr XIII.86.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012 – 2021 z powodu istotnego naruszenia:

art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), który określa, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, - z powodu ustalenia w tej uchwale wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych, wyniku finansowego oraz kwoty przychodów na 2012 rok niezgodnych z budżetem na 2012 rok.

art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), który stawia wymóg określenia objaśnień przyjętych wartości dla każdego roku objętego prognozą, czego w uchwale nie uwzględniono.

art. 226 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), który stanowi, że dla każdego przedsięwzięcia objętego wieloletnią prognozą finansową określa się limit zobowiązań, lecz limitów tych nie określono w załączniku Nr 2 przedmiotowej uchwały, zawierającym przedsięwzięcia.

 

 

Uchwała Nr 80/III/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  3 lutego  2012 roku

 

w sprawie: stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/180/2012 Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie wytycznych dla Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2012 rok.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/180/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie wytycznych dla Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2012 rok z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na przygotowaniu wytycznych dla Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2012 rok, podczas gdy zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przygotowanie projektu budżetu należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego.