Na IX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 marca 2012 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XVIII/156/12 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej.

- Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/19/1/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowych dla gmin, przeznaczonej na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej, która miała miejsce 3 marca 2012 roku w pobliżu miejscowości Szczekociny w województwie śląskim.

- Uchwała Rady Miasta Mysłowice Nr XXIV/428/12 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/742/09 Rady Miasta Mysłowice z 29.01.2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIV/817/06 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26.10.2006 r. W sprawie udzielenia poręczenia za zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach z tyt. kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska SA z późn. zm.