Uchwała Nr 118/VIII/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 marca 2012 roku

w sprawie: stwierdzenia naruszenia prawa w uchwale Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Nr 289/ZP/IV/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2012 -2022.

 

          Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 289/ZP/IV/2012 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2012 - 2022, polegające na braku zamieszczenia w podjętej uchwale objaśnień przyjętych wartości prognozy, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 127/VIII/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 marca 2012 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zastrzeżenia Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 marca 2012 roku do wniosku nr 15 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, znak: WK-6100/32/4/11/12  z dnia 21 lutego 2012 roku.

 

Uwzględnia się zastrzeżenie wniesione przez Prezydenta Miasta Rybnika pismem z dnia 2 marca 2012 roku do wniosku pokontrolnego nr 15 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, znak:WK-6100/32/4/11/12 z dnia 21 lutego 2012 roku.

 

 

Uchwała Nr 128/VIII/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  22 marca  2012 roku

 

w sprawie: Uchwały Nr XVIII/147/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2012.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XVIII/147/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 27  lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2012 polegające na zmniejszeniu w § 3 planu wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75414 – Obrona cywilna, wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000 zł, w sytuacji gdy przed zmianą plan wydatków wynosił jedynie 8.000 zł, czym naruszono art. 211 ust. 1 i 4, art. 212 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez dokonanie zmiany powodującej ustalenie planu w wartościach ujemnych.

 

 

Uchwała Nr 129/VIII/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  22 marca 2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XVI/340/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 lutego
2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/151/2011 Rady Miejskiej
w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVI/340/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zaniechaniu uprzedniego zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de minimis, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.).